بازگشت بازگشت
نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان(CRM)

نرم افزار موجود قابل استفاده برای شرکت های بیمه، نمایندگان حقوقی و حقیقی شرکت های بیمه می باشد.

امکانات موجود در سامانه :

 • 1-    سیستم ارتباط مشتریان و امور بیمه

  1-1 - ماژول بیمه نامه

  1-ثبت و ویرایش بیمه نامه

  2- ثبت الحاقیه

  3-ثبت وصول

  4-ثبت مدارک و مستندات بیمه نامه

  5-محاسبه و نمایش کارمزد معرف،واحدصدور،واحدصدور داخلی و بازاریاب

  6-محاسبه و اعطای امتیاز مربوط به بیمه نامه به بیمه گذار و واحد صدور

  7-ثبت تماس های مربوط به بیمه نامه

  1-2   - ماژول اشخاص

  1-ثبت و ویرایش

  2-ثبت تماس

  3-اعطای امتیاز مستقیم

  4-انتقال امتیاز

  5-مشاهده لیست امتیاز

  6-مشاهده کارمزد بازاریابی شبکه ای

  7-تعرفه کارمزد بازاریابی شبکه ای

  1-3  - مشاهده امتیازات

  1-نمایش تمامی امتیاز های دریافتی در سیستم اعم از واحد صدور و بیمه گذاران

  1-4 –ثبت اشخاص از طریق فایل اکسل

  1-ثبت گروهی اشخاص از طریق فایل اکسل

  1-5 –ثبت بیمه نامه از طریق فایل اکسل

  1-ثبت گروهی بیمه از طریق فابل اکسل و همزمان محاسبات کارمزد و امتیازات

  1-6 – ثبت الحاقیه از طریق فایل اکسل

  1-ثبت گروهی الحاقیه از طریق فایل اکسل شامل انواع افزایش،کاهشی و اصلاحی

  1-7  – تخمین و تحقق

  1-پیشبینی فروش، تعیین وضع اضطراری و نمایش وضع موجود بر روی داشبورد مدیریت  

  1-8  – مشاهده پیام های سیستم

  1-9  – مدیریت آموزش اشخاص و واحدهای صدور

  1-ثبت دوره آموزشی+تعیین مدرس و هزینه دوره

  2-ثبت افراد و واحدهای صدور شرکت کننده در دوره و درج در شناسنامه آموزشی

  1-10- مدیریت و محاسبه کارمزد بر اساس وصول مبلغ حق بیمه بر اساس بازه تاریخی و واحد صدور

  2-    ماژول گزارشات و هوش تجاری

  گزارش های کامل سیستمی اعم از فروش، وصول، خسارت، کارمزد و......

  2-1 – چارت شبکه فروش

  2 – 2 – فروش بر اساس واحد صدور

  2 – 3 – نقشه فروش-نمایش پراکندگی میزان فروش روی نقشه با قابلیت تفکیک میزان فروش بر اساس رنگ

   2 – 4 – گزارش کامل صدور استان و رشته

  2 – 5 – گزارش مقایسه ای واحدهای صدور

  توجه: گزارش های زیر مخصوص شرکت های بیمه می باشد

  2 – 6 – گزارش قرارداد

  2 – 7 – گزارش کاربر صدور با جزئیات میزان فروش،وصول،خسارت،بدهی،کارمزد

  2 – 8 – گزارش بیمه گذار با جزئیات میزان فروش،وصول،خسارت،بدهی،کارمزد

  2 – 9 – گزارش واحدصدور با جزئیات میزان فروش،وصول،خسارت،بدهی،کارمزد

  2 – 10 – گزارش نسبت فروش به خسارت در بازه زمانی

  2 – 11 – گزارش نمایندگان برتر براساس فروش

  2 – 12 – گزارش نمایندگان برتر براساس وصول

  2 – 13 – نقشه پراکندگی فروش در سراسر کشور

  2 – 14 – نقشه پایش حضور و غیاب شبکه فروش

   توجه: ادامه گزارش ها با قابلیت فیلترهای زیر و در غالب 3 سطح:

  _ گروه بیمه > رشته > واحد معرف

  _  استان     > شهر  > واحد معرف

  ارائه می شود.

  1-    از تاریخ صدور بیمه نامه

  2-    تا تاریخ صدور بیمه نامه

  3-    استان

  4-    شهر

  5-    گروه بیمه

  6-    رشته بیمه

  7-    معرف صدور بیمه نامه

  2 – 15 – فروش بر اساس استان

  2 – 16 – فروش بر اساس گروه بیمه

  2 – 17 – خسارت بر اساس استان

  2 – 18 – خسارت بر اساس گروه بیمه

  2 – 19 – کارمزد بر اساس استان

  2 – 20 – کارمزد بر اساس گروه بیمه

  2 – 21 – مانیتوریگ سرور ها با نمایش اطلاعات:

  1-    تاریخچه میزان RAM مصرفی سرور

  2-    تاریخچه میزان  RAMمصرفی توسط SQL-Server

  3-    تاریخچه میزان  RAMمصرفی توسط سایر بخش ها

  4-    تاریخچه میزان CPU مصرفی سرور

  5-    تاریخچه میزان  CPU مصرفی توسط SQL-Server

  6-    تاریخچه میزان  CPU مصرفی توسط سایر بخش ها

  3-    ماژول کنترل کاربران

  3-1 – مدیریت کاربران

  1-ثبت و ویرایش کاربران

  2-اعطای نقش به کاربر

  3-2- مدیریت نقش ها

  1-ثبت و ویرایش نقش

   2-اعطای مجوز دسترسی به نقش تا سطح مشاهده،ویرایش، ثبت و تمامی امکانات موجود در سیستم

  3-3- مدیریت واحد صدور

  1-ثبت و ویرایش واحد صدور

  2-تماس با واحد صدور

  3-اعطای امتیاز بر اساس تصمیم مدیریت

  4-مشاهده لیست امتیاز دریافتی

  5-تحویل و مشاهده فرم های چاپی بیمه نامه

  6-مشاهده دوره های آموزشی

  4-    ماژول اطلاعات پایه امور بیمه

  4-1- گروه خون

  4-2-مدرک تحصیلی

  4-3- وضعیت تاهل

  4-4-گروه خودرو

  4-5-نوع خودرو

  4-6-رنگ

  4-7-کشور

  4-8-کشور

  4-9-شهر

  4-10-استان

  4-11-قرارداد

  4-13-مورد استفاده

  4-14-نوع تماس

  4-15-گروه نوع تماس

  4-16-رشته

  4-17-گروه رشته

  4-18-نسبت

  4-19-نوع اشخاص

  4-20-پرسش-تماس

  4-21-پاسخ-تماس

  4-22-نوع واحد صدور

  4-23-درجه

  4-24-نوع تملک

  4-25-نوع امتیاز

  4-26-نوع پرداخت

  4-27-مدیریت امتیاز حق بیمه

  4-28-نوع الحاقیه

  4-29-کارمزد

  4-30-طبقه شغلی

  4-31-شغل

  4-32- موضوع آموزش

  4-32- وضعیت خدمتی

  4-32- رشته تحصیلی

  4-32- سمت شغلی

  4-32- متولی برگزاری آزمون

  4-32-کاربری محل دفتر کار

  توجه: موارد 5 الی 34 مربوط به امور پورتال سازمانی می باشد

  5-    ماژول مدیریت تراکنش های سیستم

  1-تراکنش بر اساس تاریخ

  2-تراکنش بر اساس کاربر

  3-تراکنش بر اساس نوع تراکنش

  6-    ماژول مدیریت دستگاههای کالر آی دی مربوط به سامانه کال سنتر

  1-تعریف دستگاه جدید

  2-مشاهده تراکنش های دستگاه ها(تعداد تماس ها،تماس گیرنده،تماس های پاسخ داده شده،.......)

  7-    ماژول آمار بازدید پورتال

  1-نمایش آمار بازدید بر روی نمودار به همراه جزئیات ورود بر اساس آی پی

  8-    ماژول مدیریت خطا

  1-مشاهده تمامی خطاهای سیستمی در سامانه جهت ارسال به تیم مدیریت و رفع اشکال

  9-    مدیریت اطلاعات پایه سیستمی

  10-         ماژول مدیریت بنر

  11-         ماژول اسلاید افقی

  12-         ماژول مدیریت آپلود فایل ویژه

  13-         ماژول مدیریت دانلود فایل های ویژه

  14-         ماژول مدیریت منو

  15-         ماژول مدیریت آپلود و دانلود

  16-         ماژول مدیریت چارت سازمانی

  17-         ماژول مدیریت تماس ها و امور اتوماسیون اداری

  17-1- مدیریت تماس با شرکت-دریافت پیام های ارسالی از طریق مشتریان عمومی در پورتال

  17-1-تماس کاربران-تماس با کاربران دارای نام کاربری در سیستم

  17-1-کارتابل شخصی کاربران و ارجاعات

  17-1-مدیریت نوع ارجاع

  18-         ماژول مدیریت صفحات داینامیک

  1-مدیریت گروه صفحه

  2-مدیریت صفحه-با قابلیت کنترل داینامیک صفحه HTML

  19-         ماژول مدیریت اخبار-ماژول کامل یک سایت خبرگزاری و پایگاه اطلاع رسانی

  1-مدیریت گروه خبر

  2-مدیریت زیر گروه خبر

  3-مدیریت خبر

  با قابلیتهای ثبت تصاویر،ویدئو و تعیین نحوه قرار گیری با در نظر گرفتن اهمیت خبر

  20-         ماژول گالری تصاویر

  1-مدیریت گروه تصاویر

  2-مدیریت تصاویر گالری-با قابلیت چندین نوع نمایش تصویر

  21-         ماژول گالری ویدئو

  1-مدیریت گروه ویدئو

  2-مدیریت فایل ویدئو –با قابلیت دانلود و نمایش عمومی بر روی صفحه وب

  22-         ماژول نقشه جغرافیایی گوگل

  1-مدیریت گروه نمایش

  2-مدیریت زیر مجموعه نمایش مراکز تعریف شده

  23-         ماژول سایت های مرتبط

  1-مدیریت گروه سایت های مرتبط

  2-مدیریت سایت های مرتبط

  24-         ماژول مدیریت پیامک

  24-1-ارسال پیامک بصورت انفرادی

  24-2- ارسال پیامک بصورت گروهی و از طریق فایل اکسل

  25-         ماژول نظرسنجی

  1-طرح سوال

  2-ایجاد گزینه ها

  3- مشاهده پاسخ ها

  26-         ماژول دفتر تلفن

  1-مدیریت گروه دفتر تلفن-با قابلیت ارسال پیامک گروهی به کل اعضای گروه

  2-مدیریت اشخاص لیست دفتر تلفن-با قابلیت ارسال پیامک مستقیم

  27-         ماژول تبلیغات

  1-مدیریت گروه تبلیغات

  2-مدیریت زیر گروه

  28-         ماژول تالار گفتمان(فروم)

  29-         ماژول طبقه بندی-جهت استفاده در نمایش مراکز طرف قرارداد و سایر امور

  1-مدیریت گروه

  2-مدیریت زیر گروه

  3-مدیریت طبقه نهایی  

  30-         ماژول پایگاه دانش-با قابلیت فروش آنلاین محصولات سازمان-اعم از بیمه نامه و ......

  1-مدیریت گروه پایگاه دانش

  2-مدیریت زیر گروه

  3-مدیریت پایگاه دانش

  31-         ماژول نظرات کاربران-باقابلیت تائید نظر جهت نمایش در پورتال

   32-         باشگاه مشتریان

  امکان اعطای امتیاز به واحدهای صدور و بیمه گذاران با استفاده از مولفه های تعریف شده شامل

  گروه بیمه، رشته، نوع پرداخت حق بیمه(نقدی و اقساطی) و میزان حق بیمه پرداختی

  1-    ثبت معرف

  2-    انتقال امتیاز

  3-    مشاهده و ثبت پیام

  4-    مشاهده لیست امتیاز

  5-    مشاهده بیمه نامه ها

  6-    مشاهده و اصلاح مشخصات فردی

  7-    مشاهده کارمزد بازاریابی شبکه ای

  8-    مشاهده درختواره شبکه بازاریابی

  33-         امکان بلاک نمودن آی پی های غیر مجاز 

  34- ماژول همایش 

  1-    امکان ثبت همایش با قابلیت ثبت نام و پرئاخت آنلاین کبلغ شرکت در همایش

امکانات و سیستم های جانبی:

1-    نرم افزار کال سنتر

1-نمایش و ویرایش اطلاعات کامل تماس گیرنده(مشتریان و واحد صدور)

2-امکان جستجوی کدرهگیری و نمایش اطلاعات

3-نمایش تماس های قبلی تماس گیرنده

4-نمایش بیمه نامه های تماس گیرنده

5-نگه داری لاگ تماس های  پاسخ داده شده و بدون پاسخ

2-    نرم افزار پیام رسان هوشمند

1-ارسال پیام های هوشمند مناسبتی اعم از تبریک تولد، صدور بیمه نامه،انقضا بیمه نامه با اتصال

 آنلاین به نرم افزار فن آوران، تشویق نمایندگان و شعب برتر، اعلام وضعیت غیر عادی Ram و

Cpu مربوط به سرور ها

2-دریافت پیامک و آنالیز سیستمی جهت ارائه پاسخ به فرستنده اعم از استعلام صحت بیمه نامه،

میزان فروش روزانه، اعلام نمایندگان و شعب برتر، دریافت گزارش های مدیریتی و...

 

3-    نرم افزار تلفن همراه مخصوص سیستم عامل اندروید

1-نرم افزار همراه متصل به سرور پورتال و CRM  با قابلیت واکشی اطلاعات از سرور بصورت آنلاین

4-    بازاریابی شبکه ای

1-محاسبه کارمزد در لایه های نامحدود و تقسیم کارمزد بین اشخاص

تاریخ انتشار:دوشنبه، 13 مهر 1394 ساعت 20:40:04 تاریخ آخرین ویرایش:پنج شنبه، 15 مهر 1395 ساعت 21:06:47 توسط:محتبی بهرامی تعداد بازدید از این صفحه:9893

نگین پردازش، راهکار یکپارچه کسب و کار

 

 وبسایت : www.neginpardazesh.ir

 پست الکترونیک : info@neginpardazesh.ir

 کانال تلگرام : neginpardazesh 

  سامانه پیام کوتاه: 200003000011

 تماس : 09122402945

سامانه ارتباط با مشتریان

© 2016 neginpardazesh.ir All Rights Reserved